El nostre compromís

Compromís i participació social és la nostra via per assumir el deure que ens correspon amb el nostre entorn
Persones-Entorn-Empresa

Motivacions

El nostre model social, entén les persones i les empreses com a parts altament interrelacionades d’un sistema, que ens vincula també al medi natural.

Com a membres d’eixe sistema treballem pel seu equilibri, és a dir, el punt on la totalitat dels seus components assoleixen el seu nivell òptim de qualitat de vida.

Estos conceptes són parts dels fonaments del nostre projecte empresarial, ens defineixen i estructuren també el nostre procés de decisió.

Un procés que, es fa constantment les tres preguntes claus per poder decidir de forma informada:

  • Afecta negativament la nostra actuació a la qualitat de vida dels altres membres del sistema?
  • Afecta positivament?
  • Estem afavorint l’equilibri del sistema?

Les primeres dos qüestions, que hem definit com a “nivell de decisió passiu” i “nivell de decisió actiu” són contestades en l’àmbit intern amb la informació de l’exterior.

La tercera, el “àmbit de decisió cooperatiu” implica una resposta a l’exterior, de forma coordinada amb la resta d’agents del sistema per poder corregir els desequilibris que l’actuació humana ha generat en el sistema.

El terme “nivell” i l’ordinalitat implícita ens ajuden (primer el passiu i segon l’actiu) a tenir sempre present que una pregunta no pot passar al següent nivell sense una resposta satisfactòria en l’anterior.

Per això, quan busquem resposta a la tercera pregunta, no parlem de nivell, sinó d’àmbit. I és per això, que a diferència dels nivells, no podem establir un mètode que ens ajude i ens controle, sinó que hem d’establir una plataforma de cooperació amb l’entorn.

Per nosaltres, esta plataforma de decisió és el que hem denominat “Compromís i participació social. Un espai per escoltar, debatre, decidir i treballar amb altres entitats.

Metodologia

Metodologia

Què?

El que ens defineix com a persones o entitats és el nostre coneixement. Fruït de la combinació de la capacitat lògica i de les experiències acumulades, és allò més important que tenim, la nostra essència.

L’essència de la nostra entitat és la seua capacitat i experiència en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a més del camp del disseny corporatiu i web. És allò més valuós que podem aportar a l’entorn, i on més podem cooperar.

Com?

Per poder conèixer les necessitats de les entitats amb les que col·laborem, és imprescindible obrir un canal de comunicació fluid amb elles.

En funció de la informació aportada per les entitats, realitzem una auditoria de recursos tant pel que fa a l’ús de les TIC com pel que fa al desenvolupament del disseny de la identitat corporativa de l’entitat i posteriorment acordem els paràmetres de la col·laboració.

Acció

Com a resultat de la col·laboració l’entitat pot obtindre algun/s dels nostres serveis amb descomptes que poden anar fins al 100% a canvi d’un reconeixement de l’autoria, d’aquesta manera tant l’entitat com l’empresa surten beneficiades de l’experiència.

Escletxa Digital

Àmbit d’actuació. L’escletxa digital

La generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) està implicant la deconstrucció de les dinàmiques econòmiques, socials i culturals dels darrers temps. Dins de l’àmbit cultural, però estretament relacionat amb els altres, és on trobem aquesta bretxa digital, que no només afecta a l’accés a la cultura, sinó l’accés d’oportunitats laborals i socials.

Parlem, per tant, de canvis difícilment comparables amb altres anteriors i, d’un nivell que poques tecnologies (el sedentarisme o l’electrificació) han generat.

Així, accelera els nostres bioritmes, altera el model de relacions personals, els sistemes de producció de bens i serveis i, fins i tot, modifica la nostra estructura cerebral.